Thông báo xét duyệt

  • Cập nhật: 21/10/2023
  • Tác giả: 

Thông báo về việc công bố danh sách số báo danh và phân chia phòng phỏng vấn cho các ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023.

Thông báo xét duyệt TTYT huyện Phù Ninh

Thông báo xét duyệt TTYT huyện Phù Ninh

Thông báo xét duyệt TTYT huyện Phù Ninh

Thông báo xét duyệt TTYT huyện Phù Ninh