• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ NINH
    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ NINH
    21-10-2023
    Ngày 26/7/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh đã phát hành thông báo số 91/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức trong lĩnh vực công tác trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2023, chi tiết cụ thể như sau